آخوند نجف آبادی

به قول یه نفر آخوند باید روحانی باشد...